Ние вярваме в Библията като Божие Слово, което е вдъхновено чрез Святия Дух.

Вярваме в един Бог, които се е открил на човечеството в три лица - Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святи.

Вярваме, че Исус Христос е Божият Син, приел човешки облик, за да дойде и да живее между човеците и да ги изкупи от греховете им чрез Неговата смърт на кръста.

Вярваме в Неговото Славно Възкресение на третия ден след смъртта Му и на Славното Му Възнесение от дясната страна на Бог Отец.

Вярваме, че в деня на Петдесятница, Бог изля обещания Святи Дух върху ранната църква и това присъствие на Святия Дух продължава и до днес.

Вярваме, че Бог иска всеки негов син и дъщеря да са пълни със Святия Дух - да пророкуват, да говорят чужди езици, да тълкуват тези езици, на болни да възлагат ръце и те да се изцеряват.

Вярваме, че всеки човек има право да чуе най-чудесното име - ИСУС - и да има възможност да го приеме като личен спасител.

Вярваме, че Господ Исус идва скоро, за да вземе Църквата Си при Себе Си.

Вярваме, че това благовремие, което Бог ни дава трябва да се използва по най-разумния начин.

Вярваме, че има зрели християни, които ще се свързват с нас и ще работим заедно за Божия Слава.